Obchodní podmínky

 

1. Úvodní ustanovení:

- Tyto obchodní podmínky upravují uzavírání kupních smluv mezi smluvními stranami, kterými jsou na straně prodávajícího Ing. Pavel Novák, IČ 15719642 , DIČ CZ6810191531, se sídlem Spolková 22, Plzeň, a na straně kupujícího spotřebitel, jestliže je kupní smlouva uzavřena distančním způsobem prostřednictvím

a. elektronického formuláře přístupného na internetové adrese www.otto.cz/pavel  prostřednictvím rozhraní této webové stránky

b. písemné objednávky kupujícího zaslané na adresu podnikatele

c. objednávky odeslané prostřednictvím elektronické pošty na adresu pavn@volny.cz

2. Cena za zboží je uvedena v on-line katalogu na internetové adrese www.otto.cz/pavel, nebo u každého jednotlivého druhu zboží v elektronickém obchodě, přičemž tato cena je vztažena vždy k jednotkovému množství zboží.

3. Náklady na dodání zboží jsou sjednány vždy přímo v kupní smlouvě, pokud je nelze stanovit předem. V takovém případě mohou být náklady účtovány dodatečně v částkách v místě a čase obvyklých.

4. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní těchto webových stránek.

5. Po obdržení objednávky kupujícímu neprodleně objednávku potvrdím elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Nebude-li objednávka takto potvrzena, nejsem povinen odeslat zboží kupujícímu. Kupní smlouva vzniká doručením zboží kupujícímu v souladu s jím zvoleným způsobem dopravy zboží.

6. Cena zboží a platební podmínky

6.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží může kupující uhradit následujícími způsoby:

  • v hotovosti na adrese Pavel Novák, Spolková 22, 312 00, Plzeń
  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce při převzetí zboží kupujícím
  • v hotovosti na místě převzetí zboží při osobním dodání

6.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

6.3. Nejsem plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystavím kupujícímu po uhrazení ceny zboží ale pouze na výslovné vyžádání kupujícího a tuto následně zašlu na adresu kupujícího nebo jí dodám v papírové podobě s dodávaným zbožím. Jako daňový doklad slouží objednávkový list, který nese veškeré náležitosti..

7. Odstoupení od kupní smlouvy

7.1. Kupující bere na vědomí, že nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím.

7.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 7.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy mi musí být odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy mi může kupující osobně, písemně nebo e-mailem zasílat na adresu Ing. Pavel Novák, Spolková 22, 312 00 či na adresu mé elektronické pošty pavn@volny.cz/pavel

7.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 7.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží mi musí být vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží.

7.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 7.2 obchodních podmínek vrátím peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým jsem je od kupujícího přijal. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nejsem povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mi kupující zboží vrátí .

8. Přeprava a dodání zboží

8.1. Způsob dopravy zboží si kupující volí při objednávce zboží z předem definovaných možností.

8.2. Jsem-li podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání a to v době určené či předpokládané ze strany dopravce.

8.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

8.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

8.5 Zaručuji pravost dodaných odrůd a jejich dobrý zdravotní stav. Vzhledem k tomu, že některé rostliny jsou k dispozici v omezeném množství, doporučuji uvést odrůdy náhradní. Pokud uvedete, že si zaslání náhradních odrůd nepřejete, budu to samozřejmě respektovat. V opačném případě Vám v případě chybějících odrůd pošlu náhradní odpovídající jak barvou i cenou.

9. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuji prostřednictvím elektronické adresy pavn@volny.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašlu na elektronickou adresu kupujícího. Pokud nedojde při řešení sporů z uzavřené kupní smlouvy k dohodě mezi mnou a kupujícím, je kupující oprávněn obrátit se za účelem mimosoudního vyřešení sporu z kupní smlouvy na Českou obchodní inspekci, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 567/15, Praha 2. Mimosoudní řešení sporu se řídí ustanovením § 20n a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Veškeré informace o mimosoudním řešení sporů jsou dostupné na internetové adrese www.adr.coi.cz.